Trở thành hội viên TCC Club sớm nhất - Tham gia ngay!

Quyết định thành lập CLB TCC

Quyết định thành lập CLB TCC

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM UỶ BAN TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 75/QĐ/UBTƯ-DNT 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023   

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Thành lập Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn Doanh nhân trẻ Việt Nam 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM 

- Căn cứ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; 

- Căn cứ Quy chế Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá  VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025; 

- Căn cứ kết luận của Hội nghị UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần IV,  khóa VII tổ chức ngày 30/7/2023 về việc thông qua chủ trương thành lập Câu lạc  bộ; 

- Căn cứ ý kiến biểu quyết của UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH 

Điều I: Thành lập Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn Doanh nhân trẻ Việt Nam và  ban hành Quy chế Câu lạc bộ (có văn bản kèm theo quyết định này). 

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn  Doanh nhân trẻ Việt Nam căn cứ quyết định tổ chức thực hiện. 

TM. TT ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTƯ HỘI DNT VIỆT NAM  

Nơi nhận: 

- Như Điều II; 

- Thường trực ĐCT  Hội DNT VN; 

- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH 

 

Đặng Hồng Anh

Bài trước
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.