Trở thành hội viên TCC Club sớm nhất - Tham gia ngay!

Quy chế hoạt động

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG 

 *** 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

CÂU LẠC BỘ ĐÀO TẠO - TƯ VẤN DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ/UBTƯ-DNT ngày 08/12/2023 của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) *** 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Tên gọi 

- Tiếng Việt: Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn Doanh nhân trẻ Việt Nam  - Tiếng Anh: Training - Coaching - Consulting Club. 

2. Mục đích, ý nghĩa  

- Xây dựng cộng đồng doanh nhân tri thức gồm Tâm, Trí và Ý Chí thông qua các  hoạt động đào tạo, huấn luyện, khai vấn, tư vấn nhằm nâng tầm lãnh đạo, quản lý  của hội viên, doanh nhân. 

- Kết nối, giao lưu và học hỏi các tư duy mới, kiến thức mới với doanh nhân trong  cộng động doanh nhân trẻ Việt Nam, doanh nhân người Việt Nam đang sống, làm  việc trong và ngoài nước, doanh nhân người nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh ở  Việt Nam. 

3. Nguyên tắc hoạt động 

- Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn Doanh nhân trẻ Việt Nam trực thuộc Hội Doanh nhân  trẻ Việt Nam và do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam quyết định thành lập. Câu lạc bộ  hoạt động trên cơ sở tuân thủ Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các nội  dung được quy định trong Quy chế này.  

- Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ  về tài chính, hiệp thương dân chủ, thống nhất chủ trương và hành động trên nguyên  tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

- Câu lạc bộ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Pháp luật và Hội  Doanh nhân trẻ Việt Nam. 

- Câu lạc bộ tổ chức họp định kỳ 6 tháng 1 lần, có thể trùng với thời gian tổ chức  hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (có thể họp đột xuất  theo đề nghị của Chủ tịch Câu lạc bộ và được sự đồng ý của trên 50% tổng số thành  viên Câu lạc bộ). Các cuộc họp của Câu lạc bộ có thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến (đủ điều kiện tổ chức khi có trên 50% thành viên được triệu tập tham gia).  Nghị quyết các cuộc họp được thông qua khi có trên 50% thành viên tham dự họp  đồng ý, trong trường hợp số ý kiến đồng ý và không đồng ý ngang nhau thì quyết  định cuối cùng thuộc về Chủ tịch Câu lạc bộ. 

- Hàng năm, Câu lạc bộ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hoạt động chi tiết năm  tiếp theo gửi Trung ương Hội; Đối với các hoạt động phát sinh ngoài Kế hoạch năm  thì Câu lạc bộ báo cáo riêng bằng văn bản tại thời điểm phát sinh. Các hoạt động  của Câu lạc bộ đều phải được Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội  thống nhất trước khi triển khai. 

- Câu lạc bộ có trách nhiệm định kỳ 6 tháng và 1 năm làm báo cáo hoạt động gửi Trung ương Hội. 

4. Trụ sở 

Câu lạc bộ đặt trụ sở tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tầng 6, số 64 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và ở phía  Nam tại số 838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Chức năng  

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, khai vấn, tư vấn, học hỏi lẫn nhau và cùng tìm  phương hướng giải quyết cho những bài toán khó trong các giai đoạn phát triển của  Câu lạc bộ, của hội viên. 

- Xây dựng cộng đồng doanh nhân tri thức gồm Tâm, Trí và Ý Chí - Tổ chức các hoạt động dịch vụ giúp đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên. - Tư vấn cho hội viên về các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, quản lý doanh  nghiệp.  

- Thực hiện trách nhiệm xã hội, hỗ trợ cộng đồng. 

- Đối nội, đối ngoại với các tổ chức có liên quan để qua đó truyền thông và nâng cao  hình ảnh, vị thế của Câu lạc bộ.  

- Kết nối, giao lưu và học hỏi các tư duy mới, kiến thức mới với doanh nhân trong  cộng động doanh nhân trẻ Việt Nam, doanh nhân người Việt Nam đang sống, làm  việc trong và ngoài nước, doanh nhân người nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh ở  Việt Nam 

- Xây dựng, phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện, tư vấn hỗ trợ  cho các hoạt động đào tạo hội viên hội doanh nhân trẻ ở các địa phương - Hỗ trợ xây dựng các hoạt động phát triển văn hóa doanh nhân trẻ, các hoạt động  đào tạo gắn kết hội viên, hỗ trợ đào tạo hoạt động vận hành văn phòng hội doanh  nhân trẻ ở các địa phương, các câu lạc bộ trực thuộc hội Doanh nhân trẻ. 

- Đào tạo, huấn luyện, tư vấn, giáo dục, nâng cao, nâng tầm lãnh đạo, quản trị, điều  hành, quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp 

- Góp ý, phản biện, kiến nghị các chính sách về nâng tầm doanh nhân  - Tiếp cận các chương trình hỗ trợ đào tạo, tư vấn, huấn luyện từ các tổ chức trong  nước và quốc tế như World bank, ngân hàng phát triển châu Á, USAID … các hoạt  động giao lưu, đào tạo quốc tế và trong nước hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về nâng  cao năng lực cạnh tranh cho doanh nhân Việt Nam. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Đại diện cho thành viên trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến  chức năng của Câu lạc bộ. 

- Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thành viên và Câu lạc bộ. Tổ chức phối hợp  hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ. 

- Được gây quỹ cho Câu lạc bộ trên cơ sở hội phí của thành viên và các nguồn thu  từ hoạt động dịch vụ của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật và của Hội Doanh  nhân trẻ Việt Nam. 

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của  pháp luật. 

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên theo quy định của Điều lệ Hội Doanh  nhân trẻ Việt Nam.  

III. THÀNH VIÊN 

1. Đối tượng  

Là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, người quản lý đang giữ chức danh lãnh đạo chủ  chốt hoặc quản lý trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam  (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó  Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Nhân sự, Giám  đốc Tài chính, Giám đốc Marketing…), các nhà khởi nghiệp, nhà huấn luyện, giảng  viên, người làm công tác giáo dục, đào tạo có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ. 

2. Quyền của thành viên  

- Được tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. - Được ứng cử, bầu cử vào các Cơ quan lãnh đạo của Câu lạc bộ. - Được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ. 

- Được rút khỏi Câu lạc bộ khi không còn điều kiện hoặc nguyện vọng tiếp tục tham  gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ. 

3. Nghĩa vụ của thành viên  

- Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Câu lạc bộ.

- Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thường trực Câu lạc bộ  phân công. 

- Bảo vệ và góp phần nâng cao uy tín Câu lạc bộ, đoàn kết, hợp tác với các tổ chức  Hội khác để cùng thực hiện mục tiêu của Câu lạc bộ. 

- Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn. 

4. Thủ tục gia nhập và rút khỏi Câu lạc bộ  

- Cá nhân có nguyện vọng gia nhập Câu lạc bộ phải có đơn Đăng ký tự nguyện gia  nhập Câu lạc bộ. Thường trực Câu lạc bộ xem xét, quyết định kết nạp thành viên  Câu lạc bộ.  

- Khi muốn rút khỏi Câu lạc bộ, thành viên đệ trình đơn để Thường trực Câu lạc bộ  xem xét và quyết định rút tên trong danh sách thành viên. 

- Thành viên vi phạm pháp luật và bị kết án bởi Tòa án các cấp có thẩm quyền sẽ  khai trừ khỏi Câu lạc bộ. 

IV. TỔ CHỨC , CƠ CẤU 

1. Tổ chức của Câu lạc bộ:  

- Ban Chấp hành Câu lạc bộ  

- Thường trực Câu lạc bộ (gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch)  

- Văn phòng Câu lạc bộ. 

2. Cơ cấu 

2.1. Chủ tịch Câu lạc bộ 

Chủ tịch Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn do Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung  ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam quyết định bổ nhiệm, sau khi được Ủy ban  Trung ương Hội Hiệp thương thông qua.  

* Chức năng, nhiệm vụ 

- Là người lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ, đại diện Câu lạc bộ trong các quan hệ  đối nội và đối ngoại giữa các thành viên và với các tổ chức khác. - Thực hiện các công tác kiện toàn bộ máy hoạt động, quản lý và phát triển Câu lạc  bộ theo định hướng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. 

- Ký các quyết định về các công tác trong nhân sự Câu lạc bộ và các văn bản có liên  quan đến hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Đề xuất các ý tưởng, dẫn dắt, định hướng hoạt động cho Câu lạc bộ. - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Chủ trì, điều hành và đưa ra quyết định trong các cuộc họp của Câu lạc bộ. - Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động do Câu lạc bộ đề ra. 

- Tìm kiếm và vận động các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Câu lạc bộ.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định  của nhà nước ban hành. 

* Quyền hạn 

- Được giới thiệu các thành viên mới tham gia Câu lạc bộ; được giới thiệu, chỉ định  nhân sự cho các vị trí điều hành Câu lạc bộ; khai trừ những thành viên không đáp  ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn mà Câu lạc bộ đề ra, sau khi có ý kiến hiệp thương  thông qua của Ban Chấp hành Câu lạc bộ. 

- Là người phê duyệt các vấn đề tài chính của Câu lạc bộ (có thể ủy quyền cho Phó  chủ tịch Câu lạc bộ ký một số nội dung theo giấy ủy quyền). 

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và các vấn đề tuân thủ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ  Việt Nam, Quy chế Câu lạc bộ. 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của Câu lạc bộ. 

- Chỉ đạo và vận hành hoạt động của bộ máy hỗ trợ. 

2.2. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ 

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ do Chủ tịch Câu lạc bộ quyết định bổ nhiệm trong số các  thành viên của Ban Chấp hành Câu lạc bộ. 

 * Chức năng, nhiệm vụ 

- Thay mặt và thừa lệnh của Chủ tịch để thực hiện các công việc thường xuyên trong  Câu lạc bộ. 

- Đề xuất kế hoạch và phụ trách tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ trong lĩnh vực  được phân công. 

- Ký một số văn bản của Câu lạc bộ theo ủy quyền của Chủ tịch Câu lạc bộ.  * Quyền hạn 

- Thừa lệnh của Chủ tịch để vận hành hoạt động của Câu lạc bộ. - Đề xuất những vấn đề về phương hướng, nhân sự, tài chính của Câu lạc bộ cần sự  quyết định của Chủ tịch. 

- Điều hành hoạt động của bộ máy hỗ trợ. 

2.3. Các thành viên Ban chấp hành  

Ban chấp hành Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn do Chủ tịch Câu lạc bộ bổ nhiệm trong  số thành viên Câu lạc bộ theo ý kiến giới thiệu và được sự thông qua của Thường  trực Câu lạc bộ. 

 * Chức năng, nhiệm vụ 

- Trực tiếp tham gia công tác xây dựng và vận hành Câu lạc bộ. - Tham dự các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất do lãnh đạo Câu lạc bộ triệu tập. - Thông qua các Chương trình làm việc cụ thể của Câu lạc bộ.

 * Quyền hạn 

- Các thành viên Ban Chấp hành là những thành viên có quyền biểu quyết ban hành  các Quyết định cho các hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Triển khai các chương trình mà Câu lạc bộ phân công. 

- Điều động bộ máy hỗ trợ của Câu lạc bộ trong các công việc được phân công. - Được hỗ trợ, ưu tiên trong việc tiếp cận nguồn lực từ các đối tác cấp Nhà nước,  các đối tác khác của Câu lạc bộ. 

2.4. Văn phòng Câu lạc bộ 

Cán bộ Văn phòng do Chủ tịch Câu lạc bộ tuyển dụng, đề bạt, miễn nhiệm.  * Chức năng, nhiệm vụ 

- Thực hiện, hỗ trợ các hoạt động của Câu lạc bộ theo sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp  của Chủ tịch và Ban Chấp hành. 

- Tuân thủ chế độ làm việc theo tinh thần phục vụ các lợi ích của Câu lạc bộ, và của  thành viên Câu lạc bộ. 

* Quyền hạn 

- Văn phòng Câu lạc bộ có quyền đề xuất các vấn đề liên quan đến trách nhiệm,  quyền hạn, nghĩa vụ và thu nhập của mình. 

V. TÀI CHÍNH 

1. Các nguồn thu 

Câu lạc bộ hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính: 

- Lệ phí thành viên nộp 1 lần/năm (mức lệ phí do Ban chấp hành Câu lạc bộ quy  định); 

- Các khoản đóng góp tự nguyện, ủng hộ của thành viên; 

- Tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; 

- Khoản thu từ hoạt động dịch vụ có thu do Câu lạc bộ tổ chức; 

- Các nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Các khoản chi  

- Chi phí cho các hoạt động vận hành, chi thường xuyên của Văn phòng Câu lạc bộ; - Chi trả lương, thù lao lao động theo hợp đồng lao động; 

- Chi trả các hoạt động sự kiện của Câu lạc bộ và hoạt động xã hội; - Các chi phí cần thiết khác. 

3. Quản lý, sử dụng tài chính  

- Tài chính và tài sản của Câu lạc bộ được hình thành trong quá trình hoạt động,  Thường trực Câu lạc bộ quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Câu  lạc bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Báo cáo công khai tài chính của Câu lạc bộ được Ban chấp hành công bố tại Hội  nghị định kỳ hàng năm. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

Thành viên Câu lạc bộ có thành tích đóng góp xây dựng và phát triển Câu lạc bộ  được Câu lạc bộ khen thưởng và có thể được đề nghị lên Trung ương Hội Doanh  nhân trẻ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo Luật  Thi đua khen thưởng. 

2. Kỷ luật 

Thành viên có những hành vi gây tổn hại đến uy tín, danh dự của Câu lạc bộ, vi  phạm nghiêm trọng Quy chế Câu lạc bộ tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị khiển trách,  cảnh cáo và khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ hoặc bị đề nghị cơ quan pháp luật truy cứu  trách nhiệm hình sự. 

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Câu lạc bộ 

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Câu lạc bộ phải được Ban Chấp hành thông qua và  Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phê duyệt. 

2. Điều khoản thi hành 

- Quy chế này áp dụng cho Câu lạc bộ Đào tạo - Tư vấn Doanh nhân trẻ Việt Nam,  thành viên Câu lạc bộ nghiêm túc chấp hành Quy chế này. Ban Chấp hành Câu lạc  bộ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy chế này. 

- Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban  Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và ký quyết định ban hành phê duyệt. - 

Quy chế này sẽ hết hiệu lực thi hành khi Câu lạc bộ không còn hoạt động hoặc bị  giải thể theo quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội  Doanh nhân trẻ Việt Nam./. 

----------------------------